3 rzeczy, które musisz wiedzieć o prawach pacjenta

3 rzeczy, które musisz wiedzieć o prawach pacjenta

Prawa pacjenta są zawarte m.in. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. To bezpośrednio z niej wynika, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia oraz, że każdy obywatel ma prawo do równego dostępu doświadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych. Pozostałe prawa pacjenta wynikają z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta oraz z ratyfikowanych umów międzynarodowych. 

Poniżej przedstawiam trzy podstawowe prawa pacjenta, o których obowiązywaniu należy wiedzieć:

Bezpłatne świadczenia opieki zdrowotnej

Prawo to gwarantuje każdemu obywatelowi RP na bezpłatne zasięgnięcie opinii lekarza, pielęgniarki lub położnej oraz do możliwość uzyskania natychmiastowego świadczenia zdrowotnego w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Świadczenia zdrowotne powinny być udzielone według wymagań fachowych i sanitarnych. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, pacjent ma prawo (https://damy-rade.info/opieka-w-domu-2/jak-opiekowac-sie-osoba-przewlekle-chora-w-domu/opieka-w-swietle-prawa/prawa-pacjenta) do udzielenia natychmiastowej opieki medycznej. 

Prawo do zachowania tajemnicy informacji

Pacjent nie musi w  każdej sytuacji informować o swoim stanie zdrowia. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy wiedza ta może mieć wpływ na zdrowie lub życie innych osób lub gdy pacjent wyraził na to zgodę. Tajemnica nie obowiązuje też w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Ujawnienie tajemnicy w określonym zakresie jest tylko za zgodą pacjenta lub przedstawiciela ustawowego. 

Z drugiej strony, w każdej sytuacji mamy prawo uzyskać informacje o stanie zdrowia, a także możliwych do zastosowania metodach leczenia.

Poszanowanie intymności i godności pacjenta

Dotyczy to sytuacji, kiedy udzielane są świadczenia medyczne oraz gdy człowiek umiera. Każdemu przysługuje prawo do godności i spokoju. Na życzenie pacjenta w tej sytuacji może być obecna osoba bliska (chyba że panuje epidemia). 

Warto zauważyć, że prawo przewiduje wiele praw i obowiązków, które są stosowane w zaistniałej sytuacji. Warto się z nimi zapoznać i dochodzić swoich racji, kiedy nie zostały one należycie przestrzegane. 

Przy współpracy: https://damy-rade.info/